Έγγραφα

0

Δ. Μελάς: Παρατηρήσεις επί της ΜΠΕ της Ελληνικός Χρυσός σχετικά με τις επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον

0

Αλ. Μπένος: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

0

Ν. Θεοδοσίου: Επιπτώσεις Επενδυτικού Σχεδίου της Ελληνικός Χρυσός στα υδατικά συστήματα

0

Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΔΑΦΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

0

Οικολογία και κατάσταση διατήρησης του ιτάμου στο Χολωμόντα

0

Επιδράσεις στον τουρισμό της ΒΑ Χαλκιδικής από την προοπτική μεταλλείων χρυσού

0

Δ. Καραμούζης: ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

0

Κ. Αρίκας: Πως οι χρυσοθήρες προσπαθούν να παραπλανήσουν τους πολίτες της Θράκης

0

European Goldfields: Technical Report on the Olympias Project, 14 July 2011

0

KAΛΛΙΣΤΩ: Η βίδρα στην περιοχή των Μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής

0

Απόφαση Επιτροπής Φεβ. 2011 για παράνομη κρατική ενίσχυση στην Ελληνικός Χρυσός

0

Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. για τη ΜΠΕ της Ελληνικός Χρυσός