Μελέτες – Aπόψεις

0

Το Πρυτανικό Συμβούλιο ΑΠΘ για τη μεταλλευτική δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική

0

Σ. Δημητριάδης: Σχέδια μεταλλευτικής δραστηριότητας στο Δήμο Κιλκίς

0

Κ. Αρίκας: Ορυκτοχημεία των μεταλλευτικών τελμάτων στο έργο Περάματος

0

Δ. Μελάς: Παρατηρήσεις επί της ΜΠΕ της Ελληνικός Χρυσός σχετικά με τις επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον

0

Αλ. Μπένος: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

0

Ν. Θεοδοσίου: Επιπτώσεις Επενδυτικού Σχεδίου της Ελληνικός Χρυσός στα υδατικά συστήματα

0

Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΔΑΦΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

0

Οικολογία και κατάσταση διατήρησης του ιτάμου στο Χολωμόντα

0

Επιδράσεις στον τουρισμό της ΒΑ Χαλκιδικής από την προοπτική μεταλλείων χρυσού

0

Δ. Καραμούζης: ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

0

Κ. Αρίκας: Πως οι χρυσοθήρες προσπαθούν να παραπλανήσουν τους πολίτες της Θράκης

0

KAΛΛΙΣΤΩ: Η βίδρα στην περιοχή των Μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής